T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kahramanmaraş Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi

Amaç ve Görevler

KURULUŞUN  AMACI
  

1-  Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılamak
2-  Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını desteklemek.
3-  Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratmak  ve güçlendirmek.

4-  Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak.

5-  Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi desteklemek.
6-  Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini desteklemek ve bu yönde fırsatlar sağlamak.

7-   Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlamak.

8- Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturmak ve bu bilincin gelişmesini sağlamak.

9-  Somut olmayan yerel kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması,kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlamak ve sözlü geleneği desteklemek .
10-  Kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlamak.

        
KURULUŞUN 
 GÖREVLERİ  
        

1-Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik ve yöntemlerine uygun olarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar.

2-Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanmak üzere ödünç verir.

3-Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlar ya da kullanıcıları bu materyalin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir.

4-Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturur ve hizmete sunar.

5-Yerel girişimcilere ve yerel ekonomik gruplara bilgi gereksinmelerini karşılayacak bilgi hizmetlerinin organizasyonunu yapar.

6-Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti verir.

7-Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş veya kurulacak olan halka açık özel kütüphanelerin teknik iş ve işlemlerine rehberlik eder.

8-Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenler, mevcut etkinliklere katılım ve destek sağlar.

9-Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim, öğretim, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapar.

10- Yerleşik kütüphane hizmetinden yararlanamayan yerleşim birimlerine gezici kütüphane aracı ile hizmet götürür.

11-  Engelli, hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişiler için uygun hizmetler sunar.

12-  Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı desteklemek amacıyla özel hizmetler sunar.

13-  Derleme işlerini yürürlükteki derleme mevzuatı hükümlerine göre yürütür.

14-  Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kütüphane hizmeti ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.